Waar gaan we voor?

Waar gaan we voor?

– onze visie

Het onderwijs op de Voorwegschool is gericht op de ontwikkeling van de leerlingen in brede zin. We doen er alles aan om hen verder te helpen in de wereld. We bereiden ze voor op een zinvol, verantwoord en zelfstandig leven. Daarom ligt niet alleen de nadruk op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook op persoonlijke groei. We besteden veel aandacht en tijd aan de sociale omgeving, op school en daarbuiten.

We onderscheiden grofweg vijf aandachtsgebieden: sociale vaardigheden, veiligheid, groeien/leren, zelfstandigheid, en plezier.

Samen

Het woord ‘samen’ is een sleutelwoord. Welke les of welk moment van de dag het ook is, we hebben altijd oog voor hoe kinderen samen kunnen werken. Maar ook samen spelen vinden we belangrijk. Zonder sociale vaardigheden bereik je over het algemeen maar weinig, hoe geschoold je ook bent. We leren de kinderen over de wereld om hen heen, dichtbij en verder weg. We leren ze dat er verschillende culturen, religies en opvattingen zijn, dat die verscheidenheid ze kan verrijken.

Hoe pakken we dit aan?

  • Een belangrijk element is de KiVa-methode. Kiva is een Fins woord, en dat betekent leuk of fijn. KiVa is een schoolbreed programma waarmee we werken aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ze leren in het begin van het schooljaar bijvoorbeeld om gevoelens en emoties te herkennen bij zichzelf en bij anderen, en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Ze leren hoe zij anderen kunnen helpen, maar ook hoe ze zelf hulp kunnen vragen. Ook complimenten geven speelt een rol. De kinderen leren dat ieder mens zijn eigen kwaliteiten heeft en uniek is. KiVa is tegelijkertijd ook een programma dat zich richt op de sociale veiligheid. Het voorkomen en tegengaan van pesten is een belangrijk onderdeel. Dit komt later in het jaar aan bod. Zie hiervoor onder Veiligheid.
  • Een speelse maar zeer effectieve methode die we gebruiken is Klasse!box. Daarin zetten de kinderen in alle groepen een eigen vergadering op, compleet met voorzitter, penningmeester en secretaris. Aan de hand van ingediende briefjes van de kinderen leren ze gezamenlijk te praten en onderhandelen over onderwerpen die de klas aangaan. Een geel briefje is een compliment, groen is een vraag, blauw is een voorstel. Deze klassenvergadering werkt als een proeftuin voor burgerschap.

KiVa-certificaat

De Voorwegschool heeft sinds mei 2020 het KiVa-certificaat. Een school ontvangt het certificaat als ze minimaal twee jaar met KiVa heeft gewerkt en aantoonbaar aan de certificeringseisen voldoet. Die houden onder meer in dat alle betrokken leerkrachten de START-training hebben gevolgd en dat in elk geval de groepen 3 t/m 6 de KiVa-thema’s jaarlijks behandelt. Verder vullen leerlingen in de bovenbouw de KiVa-monitor twee keer per jaar in. Op school is er een KiVa-team actief dat halfjaarlijks evalueert.

Veiligheid

In het begrip ‘veiligheid’ zit veel verborgen. Allereerst bieden we de kinderen een veilige omgeving. We hebben het dan over de fysieke omgeving (de school, het schoolplein, de buurt), maar ook over de ‘mentale’ omgeving: de kinderen moeten zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn, zich durven te uiten, vertrouwen hebben in de mensen om hen heen. Dan gaat het al snel om de manier waarop we met elkaar omgaan. En om de structuur die we bieden: hoe we de lessen geven, hoe we de kinderen hun werk laten doen. Bovendien, moeten ze erop kunnen vertrouwen dat ze fouten mogen maken, dat ze zich daarvoor niet hoeven te schamen, en dat ze altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Alleen in zo’n omgeving voelen kinderen zich gezien en gewaardeerd, wat de basis is voor verdere groei.

Hoe pakken we dit aan?

  • Ook in dit aandachtgebied speelt de KiVa-methode een rol. We doen er alles aan om pesten te verbannen, en daarbij is KiVa een mooi instrument. We leren de kinderen aan de hand van thema’s de verschillen te zien tussen pesten en plagen, en hoe ze pesten kunnen herkennen. De leerlingen helpen we ook in de vaardigheden die hierbij horen: wat kunnen ze zelf doen als ze worden gepest of als ze zien dat iemand anders wordt gepest. Zie ook onder Sociale vaardigheden.
  • Een omgeving waarin kinderen samenwerken en openstaan voor ideeën van anderen is een veiliger dan een omgeving waarin dat niet gebeurt. Dat is een omgeving waar kinderen elkaar steun bieden en elkaar helpen. We leggen daarom de nadruk op wat we noemen ’21ste-eeuwse vaardigheden’. In de moderne tijd werken we meestal in teams, in dezelfde ruimte of op afstand. Leerlingen werken op een gestructureerde manier samen in kleine, liefst homogeen samengestelde groepen. De gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Door samen te werken en na te denken over de eigen inbreng en die van anderen groeit het sociaal inzicht.

Groeien/leren

Wie leert, die groeit – dat geldt voor iedereen. Het is een organisch geheel. Leren kan op zoveel verschillende manieren; kinderen doen kennis op en maken zich vaardigheden eigen, maar dat is maar een klein deel van het verhaal. Ze leren door te ontdekken, door uitdagingen aan te gaan, door toch de oplossing te vinden voor dat ene probleem of probleempje. Groeien is ook leren over jezelf, en over de ander, die het misschien heel anders ziet. Het is ook jezelf accepteren, of als je iets wilt veranderen, weten hoe je aan die ontwikkeling zou kunnen werken. We leren kinderen te reflecteren. We helpen ze te bouwen aan een toekomst, wij reiken zoveel mogelijk bouwstenen aan.

Hoe pakken we dit aan?

  • Hier gaat het vooral over vaardigheden. We leren de kinderen de ’traditionele’ vaardigheden en kennis op het gebied van rekenen en taal, maar ook de vaardigheden die je niet zomaar uit een boekje haalt of uit je hoofd leert. Te denken valt aan luisteren en meeleven. We zien ook ontwikkeling op deze gebieden als essentieel voor verdere persoonlijke groei.
  • Steeds belangrijker is ook de mediawijsheid. Kinderen moeten leren hoe ze op een juiste, respectvolle en veilige manier omgaan met sociale media als Instagram, Snapchat, Facebook en TikTok.

Zelfredzaamheid

Ieder kind in de klas zien we als een individu, met eigen talenten en bijzonderheden. Daar houden we in altijd rekening mee, of we nu klassikaal lesgeven of in groepjes werken. Alleen zo kan het kind zien dat iedereen zich anders kan en mag ontwikkelen. We benadrukken het belang van zelfredzaamheid: het kind dat nu misschien nog niet zijn veters kan strikken zal uiteindelijk een volwassene zijn die zelfstandig kan functioneren in de maatschappij.

Hoe pakken we dit aan?

  • We willen dat kinderen kritische denkers worden. Dat ze zelf erop staan dat ze de goede informatie ontvangen, zelf zoeken naar oorzaken en redenen, ruimdenkend zijn, en respect hebben voor andere standpunten. Kritisch denken is een essentiële vaardigheid die nodig is om goed te kunnen functioneren als burger en als (mede)mens. We dagen leerlingen uit om hun eigen ideeën en die van anderen te toetsen en toe te passen.
  • We leren de kinderen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en steeds meer zelfstandig keuzes te maken en taken uit te voeren. Ze moeten zelf het heft in handen kunnen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen.

Plezier

Het zal geen verrassing zijn: als kinderen plezier hebben op school, zijn we al een heel eind. Onze passie voor goed en boeiend onderwijs is daarvoor de sleutel. We doen er alles aan om bij de leerlingen een natuurlijk aandrang tot iets leren aan te wakkeren. Dat kan bijvoorbeeld spelenderwijs, maar ook door kinderen dingen te laten ervaren. Uiteraard gebruiken we ook schoolboeken. Ook werken we aan projecten die tot de verbeelding spreken.

Hoe pakken we dit aan?

  • Een kind mag bij ons op school kind zijn. Dat is niet iets wat we ze leren, maar dat willen we overal en altijd uitstralen.
  • We besteden veel aandacht aan creatief denken en doen. Daarin past ook dat kinderen kunnen doen wat dicht bij hun persoonlijkheid ligt, wat ze leuk vinden om te doen.

We bereiden de leerlingen voor op een zinvol, verantwoord en zelfstandig leven.