Hoe bewaken we de kwaliteit?

Hoe bewaken we de kwaliteit?

Om de kwaliteit van het onderwijs op de Voorwegschool goed te kunnen bewaken hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd. Die hebben we uitgesplitst op het niveau van de school, van de leerkrachten en de leerlingen.

Op schoolniveau stellen we jaarlijks een jaarplan op. Dit is een afgeleide van het Schoolplan, ons vierjaarlijkse plan. Voor het schrijven van het schoolplan maken we gebruik van het instrument mijnschoolplan.nl.

We houden met het hele team systematisch functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Elk jaar organiseren we acht studiedagen, die gedeeltelijk ook in de vakanties vallen. Elke woensdag- en vrijdagmiddag zijn er nascholingsbijeenkomsten van 45 minuten per keer. Daarnaast kijken we naar individuele leerbehoeftes binnen het team; leerkrachten geven aan op welke gebieden zij individueel willen worden (bij)geschoold.

Op leerlingniveau werken we met een cyclische zorgstructuur. We bespreken alle groepen en kinderen twee keer per schooljaar aan de hand van de Cito-toetsen (in januari en juni) en twee keer per schooljaar naar aanleiding van de KiVa-monitor (in november en maart). Daarna stellen we onze leerdoelen bij. We houden rekening met de leer- en onderwijsbehoeften van de kinderen. Leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften worden extra besproken met de intern begeleider en/of de directie.

Om de kwaliteit van het onderwijs op de Voorwegschool te toetsen houden we om het jaar een tevredenheidspeiling onder ouders, leerlingen en leerkrachten. De resultaten van deze peilingen bespreken we met betrokken partijen en worden meegenomen in het verbeterplan van de school.

Resultaten
In onze jaarevaluatie publiceren we de resultaten van ons onderwijs met de daarbij horende analyse.

Leerkrachten
geven aan op
welke gebieden
zij individueel
willen worden
(bij)geschoold.