De groepen

De groepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw

De Voorwegschool heeft net als elke andere Nederlandse basisschool acht leerjaren. Deze vallen binnen de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Onderbouw: groepen 1, 2 en 3

Groep 1 en groep 2 zitten in één groep. In deze combigroep kunnen de jonge kinderen veel leren van de oudere kinderen. Ieder kind wordt een keer ‘jongste en oudste’. In de groepen 1/2 werken we in thema’s, net zoals in alle andere groepen, op basis van de methode GO!. In deze leerlijn komen alle vak- en vormingsgebieden spelenderwijs aan bod. We beginnen de dag met de startkring en daarna gaan de kinderen met verschillende activiteiten aan de slag.

Kinderen uit groep 2 die vóór 1 januari 6 jaar worden gaan over naar groep 3. Dat is het uitgangspunt maar geen keiharde regel. We kijken zorgvuldig naar ieder kind en beslissen over de overgang in nauw overleg met de ouders. In de laatste maanden van groep 2 bereiden we de leerlingen speciaal voor op de overgang naar groep 3. We delen de nieuwe groepen 3 zo evenwichtig mogelijk in. Behalve de leerkrachten zijn ook de directie en de intern begeleider hierbij betrokken.

In groep 3 ligt het accent op het leren lezen (via de methodiek LIST-lezen), rekenen, schrijven en GO!.

Middenbouw: groepen 4, 5 en 6

In de middenbouw bouwen we het reken-, taal-, lees- en thematisch onderwijs uit.  Vaardigheden als kritisch denken en samenwerken staan centraal. Ook expressieve vakken staan standaard op het weekrooster. Er is ook veel aandacht voor begrijpend lezen; we gebruiken hiervoor de methodiek Lezen met begrip..

De middenbouw is in feite het voorportaal voor de bovenbouw. Beetje bij beetje komt meer nadruk te liggen op het zelfstandig werken. In groep 5 en groep 6 leren de kinderen hoe ze een presentatie voor de klas kunnen houden, bijvoorbeeld een boekbespreking of een spreekbeurt. In de groep 6 beginnen de leerlingen met het zelfstandig uitwerken van een werkstuk. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen elke week Engelse les, aan de hand van de digitale methode Take it Easy.

Bovenbouw: groepen 7 en 8

In de bovenbouw gaan we verder met de verdieping en uitbreiding van de vak- en vormingsgebieden. Ook in de bovenbouw werken de kinderen met Lezen met begrip,de methode voor begrijpend lezen die is gericht op de op dat moment thema dat centraal staat, en met Take it Easy. We helpen de kinderen bij het maken van een langetermijnplanning voor proefwerken, spreekbeurten en werkstukken. Ze leren een agenda in te vullen en te gebruiken. We houden kringgesprekken en er is ruim aandacht voor de actualiteit, boekverslagen, mediawijsheid en techniek. Ook het ontwikkelen van creativiteit vinden we belangrijk.

Groepsindeling

Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is ongeveer 26. We streven ernaar de leerlingen evenredig over de groepen te verdelen. We gaan uit van homogene groepen, maar vanwege het totale leerlingaantal verwachten we dat we zeker de komende schooljaren ook combinatiegroepen zullen moeten vormen. Het kan ook zijn dat aan het eind van het schooljaar groepen worden samengevoegd of juist gesplitst. Dit soort zaken worden altijd eerst besproken met de Medezeggenschapsraad. Ouders krijgen over wijzigingen tijdig bericht. Verder komt het voor dat één of meerdere leerlingen om bepaalde redenen naar een andere groep moeten. Hierover is eerst overleg tussen leerkrachten, de intern begeleider en de ouders van de betreffende leerling(en). De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt altijd bij de directie.

Het gemiddeld
aantal leerlingen
per groep
is ongeveer 26.
We streven
ernaar de
leerlingen
evenredig over
de groepen
te verdelen.