De vakken en vormingsgebieden

Vakken en vormingsgebieden

Lezen

We zetten vol in op leesbevordering en leesplezier. Goed leesonderwijs is de basis van alles. Dit is daarom een van onze topprioriteiten. Ons uitgangspunt is dat je lezen vooral leert door het veel te doen, en dat je veel leest als je gemotiveerd bent. Het leesonderwijs bestaat uit individueel lezen, begrijpend lezen, voorlezen en activiteiten die het lezen bevorderen. In groep 3 werken de leerlingen met de methode voor aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen. Zodra de kinderen zelfstandig kunnen lezen, lezen ze een half uur per dag uit boeken die zijn geselecteerd door boekhandel Blokker. Ook lezen de leerkrachten elke dag voor. De methode voor begrijpend lezen en luisteren Kidsweek zetten we in vanaf groep 1. We zien ook de voordelen van tutorlezen: leerlingen uit hogere groepen lezen samen met leerlingen uit lagere groepen.

School- en klassebibliotheek

De school beschikt over een ruime hoeveelheid boeken. Elke groep heeft een eigen bibliotheek in het klaslokaal. Bovendien hebben we nog meer titels in de centrale hal: dit zijn veelal informatieve boeken. Alle boeken moeten in de school blijven.

Taal

Voor het taalonderwijs werken we in groep 4 t/m 8 met Taal Actief. Deze methode besteedt veel aandacht aan zelfstandig werken, mondeling en creatief taalgebruik. Uiteraard komen ook onderdelen als spellen, werkwoordsvormen, luisteren en spreken aan bod. In groep 3 wordt gewerkt met een voorloper van de spellingmethode (Woordbouw). Er is ook veel aandacht voor het houden van presentaties. Daarnaast hebben alle kinderen vanaf groep 3 een verhalenschrift, waarin ze elke week enkele keren schrijven.

Rekenen

We werken met de nieuwste versie van de methode Wereld in Getallen. Deze versie, met veel mogelijkheden voor differentiatie, verrijking en verdieping , is gebaseerd op de jongste wetenschappelijke inzichten in het rekenonderwijs. Wekelijks werken de kinderen aan één of twee twee rekendoelen. Wereld in Getallen gebruiken we vanaf groep 1.

Schrijven

Ons schrijfonderwijs is gebaseerd op de methode Pennenstreken. Deze methode start in groep 3 en loopt door tot en met groep 6. We leren de kinderen een eenvoudig, duidelijk leesbaar en vlot geschreven handschrift, wat de basis legt voor een eigen handschrift. Omdat het steeds belangrijker wordt dat kinderen goed kunnen typen, bieden we de leerlingen van groep 8 een online typecursus aan. Kinderen kunnen op school of thuis werken aan het behalen van het typediploma.

Wereldoriëntatie

De Voorwegschool maakt gebruik van een geïntegreerde methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek: TopOndernemers. Onderwerpen bieden we thematisch aan, eventueel met verschillende groepen en op verschillende niveaus. Het thematisch werken is een speerpunt van de school: we vinden het belangrijk dat de leerlingen vaardigheden leren die passen bij deze tijd. De kinderen kijken verder regelmatig naar uitzendingen van Schooltelevisie en praten erover met elkaar. De groepen 7 nemen deel aan een theorie- en praktijkverkeersexamen; ze halen hun verkeersdiploma.

Engels

In de groepen 6, 7 en 8 geven we het vak Engels, aan de hand van de interactieve digitale methode Take it Easy. Kinderen leren op een speelse manier om ter gaan met de Engelse taal.

Beweging (gym)

De Voorwegschool vindt bewegen belangrijk. Beweging heeft een positieve invloed op de gezondheid en op de sociaal-emotionele en ruimtelijke ontwikkeling van kinderen. Al onze leerlingen krijgen per week anderhalf uur gymonderwijs van de vakdocent in onze eigen gymzaal. Onze school doet ook mee aan tal van sportevenementen.

Schoolzwemmen

De groepen 4 en 5 zwemmen om de week een uur in zwembad Groenendaal. De leerlingen krijgen les van gediplomeerde zwemleerkrachten. Van de leerlingen die nog geen zwemdiploma hebben, kunnen de meesten in twee jaar hun A-diploma halen. De andere leerlingen krijgen les op niveau: het doel is de zwemvaardigheid bij te houden. Voor de rest gaat het ook vooral om het plezier in het zwemmen. Het behalen van het B- of C-diploma is binnen het schoolzwemmen niet meer mogelijk.

Maatschappelijke en geestelijke vorming

We leren de leerlingen de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen. We hechten eraan dat de kinderen respectvol omgaan met verschillen in opvattingen van mensen. Expliciet aan bod komen ook zaken als de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. Ook besteden we aandacht aan de zorg voor lichamelijke en psychische gezondheid van jezelf en anderen, en de zorg voor het milieu.

KiVa

We volgen de KiVa-methode. KiVa is een schoolbreed programma waarmee we werken aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ze leren in het begin van het schooljaar bijvoorbeeld om gevoelens en emoties te herkennen bij zichzelf en bij anderen, en hoe ze daarmee om kunnen gaan. De kinderen leren dat ieder mens zijn eigen kwaliteiten heeft en uniek is. KiVa is tegelijkertijd ook een programma dat zich richt op de sociale veiligheid. Het voorkomen en tegengaan van pesten is een belangrijk onderdeel.

De Voorwegschool heeft sinds mei 2020 het KiVa-certificaat. Een school ontvangt het certificaat als ze minimaal twee jaar met KiVa heeft gewerkt en aantoonbaar aan de certificeringseisen voldoet. Die houden onder meer in dat alle betrokken leerkrachten de STARTtraining hebben gevolgd en dat in elk geval de groepen 3 t/m 6 de KiVa-thema’s jaarlijks behandelt.
Zie voor meer informatie: Waar gaan we voor? (Onze visie) en via de oudergids van KiVa: https://www.kivaschool.nl/userfiles/site1/files/Oudergids.pdf

Leerlingenraad

Vertrouwen is een van de waarden die we willen uitdragen en willen meegeven aan onze leerlingen. Dit uit zich onder andere in het serieus nemen van de mening van de kinderen. Iedereen mag zichzelf zijn, uitgaande van gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en respect. We zetten in op een actieve rol van de kinderen. We vragen ze bijvoorbeeld mee te denken over de inrichting van de (leer)omgeving. Op die manier maken wij de leerlingen medeverantwoordelijk.

In mei 2020 hebben we Leerlingenraad opgericht; die bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen 5 tot en met 8. Zij praten elke maand met onze KiVa-specialist, Marije Siegerist. Het overleg kan over allerlei schoolzaken gaan. De leerlingen dragen plannen en ideeën voor verbeteringen aan, die serieus worden bekeken en overwogen door de directie en het hele team.

We verwachten dat onze leerlingen een actieve, positieve bijdrage leveren aan een goed schoolklimaat; hiervoor oefenen we sociaal-communicatieve vaardigheden. Samenwerken en communiceren is daarbij van groot bela

In onze leerlingenraad ziiten:

Groep 5: Estelle en Loek
Groep 6: Baylisan, Rihaam en Casper
Groep 7: Puck, Moisha en Joshua
Groep 7-8: Willemijn en Nout
Groep 8: Jet en Hugo

Klasse!box

In alle groepen werken we met de zeer effectieve methode Klasse!box. De kinderen zetten een eigen vergadering op, compleet met voorzitter, penningmeester en secretaris. Iedereen dient briefjes met vragen en voorstellen in, en daarna gaan de gezamenlijk praten en onderhandelen over onderwerpen die de klas aangaan. Deze klassenvergadering werkt als een proeftuin voor burgerschap.

Cultuur

Culturele en creatieve vakken nemen een belangrijke plaats in op de Voorwegschool. We laten de kinderen gedurende de schoolloopbaan kennismaken met de brede variëteit aan cultuurvormen, van dans tot literatuur, van muziek tot beeldende kunst.

Zo staat muziek bij alle groepen op het weekrooster. We streven ernaar de kinderen minstens één keer in hun tijd op de Voorwegschool een concert te laten bezoeken. In het kader van drama en theater treden alle groepen eens per jaar op voor de ouders. We bezoeken regelmatig theatervoorstellingen in de Luifel, de Toneelschuur en de Schouwburg. Voor de jongste kinderen is er eens per jaar een workshop-theater.

Ook tekenen en handvaardigheid staan wekelijks op het rooster. We werken met een internetmethode (www.laatmaarleren.nl), waarvan we steeds de nieuwste lessen
gebruiken. Ook bezoeken de kinderen in hun schoolloopbaan een of meerdere musea.

Naast het reguliere leesonderwijs besteden we elk jaar aandacht aan de Kinderboekenweek, het Voorleesontbijt en de Nationale Poëziedag. De groepen 1, 2 en 3 brengen een bezoek aan de bibliotheek van Heemstede. De groepen 8 hebben in het teken van 4 en 5 mei een poëzieproject. Rond die dagen dragen zij het geadopteerde monument aan de Vrijheidsdreef over aan de leerlingen van de groepen 7.

Digitale school

Digitale technieken spelen inmiddels een centrale rol in het onderwijs op de Voorwegschool. Vanaf groep 3 beschikken de leerlingen over Chromebooks. Verder zijn de lokalen voorzien van touchscreens: deze bevorderen de interactieve manier van lesgeven, ze vergroten de betrokkenheid van de kinderen. Mede dankzij de digitale mogelijkheden zijn kinderen doelmatig aan het leren. De educatieve softwareprogramma’s zijn aantrekkelijk en sluiten aan bij de ‘conventionele’ methodes die we al gebruikten op school. Voor Engels en muziek gebruiken we digitale methodes. Bij de aanschaf van nieuwe methodes speelt de kwaliteit van het multimediale gebruik een belangrijke rol.

TOP

We hechten
eraan dat
de kinderen
respectvol
omgaan met
verschillen in
opvattingen
van mensen.