De vakken en vormingsgebieden

Vakken en vormingsgebieden

Lezen

We zetten vol in op leesbevordering en leesplezier. Goed leesonderwijs is de basis van alles. Dit is daarom een van onze topprioriteiten. Ons uitgangspunt is dat je lezen vooral leert door het veel te doen, en dat je veel leest als je gemotiveerd bent. Het leesonderwijs bestaat uit individueel lezen, begrijpend lezen, voorlezen en activiteiten die het lezen bevorderen. Vanaf groep 3 lezen we met de leerlingen volgens de LIST-methodiek. Elke dag lezen de kinderen zelfstandig, vanaf ongeveer halverwege groep 3, een half uur in hun boeken en in de middagen een kwartier in of een strip, of in een informatief boek of in de Kidsweek. Ook lezen de leerkrachten elke dag voor. De methode voor begrijpend lezen en luisteren Kidsweek zetten we in vanaf groep 1. We zien ook de voordelen van tutorlezen: leerlingen uit hogere groepen lezen samen met leerlingen uit lagere groepen.

Naast het reguliere leesonderwijs besteden we elk jaar aandacht aan de Kinderboekenweek, het Voorleesontbijt en de Nationale Poëziedag.

School- en klassebibliotheek

De school beschikt over een ruime hoeveelheid boeken. Elke groep heeft een eigen bibliotheek in het klaslokaal. Bovendien hebben we nog meer titels in de centrale hal: dit zijn veelal informatieve boeken. Alle boeken moeten in de school blijven.

Taal

Voor het taalonderwijs werken we in de groepen 4 t/m 8 met Taal Actief. Deze methode besteedt veel aandacht aan zelfstandig werken, mondeling en creatief taalgebruik. Uiteraard komen ook onderdelen als spellen, werkwoordsvormen, luisteren en spreken aan bod. Er is ook veel aandacht voor het houden van presentaties. Daarnaast hebben alle kinderen vanaf groep 3 een verhalenschrift, waarin ze elke week enkele keren schrijven.

Rekenen

We werken met de nieuwste versie van de methode Wereld in Getallen. Deze versie, met veel mogelijkheden voor differentiatie, verrijking en verdieping , is gebaseerd op de jongste wetenschappelijke inzichten in het rekenonderwijs. Wekelijks werken de kinderen aan één of twee twee rekendoelen. Wereld in Getallen gebruiken we vanaf groep 1.

Schrijven

Ons schrijfonderwijs is gebaseerd op de methode Pennenstreken. Deze methode start in groep 3 en loopt door tot en met groep 8. We leren de kinderen een eenvoudig, duidelijk leesbaar en vlot geschreven handschrift, wat de basis legt voor een eigen handschrift.

GO! – thematisch onderwijs

GO! Geïntegreerd Onderwijs is een thematische leeromgeving waar wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap, natuur en techniek, filosofie, kunst en cultuur in samenhang worden aangeboden.De thema’s bevatten diverse leerpaden die aansluiten bij de verschillende niveaus van leerlingen. Leerlingen worden door middel van “Grote Vragen” gestimuleerd om zelf na te denken, te ontdekken en te onderzoeken. Grote Vragen die je niet zomaar kunt googelen. GO! gaat uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn bezig met het vergroten van hun kennis van de wereld.

Culturele en creatieve vakken zijn geïntegreerd binnen de thema’s. We laten de kinderen gedurende de schoolloopbaan kennismaken met de brede variëteit aan cultuurvormen, van dans tot literatuur, van muziek tot beeldende kunst en koken (in ons eigen restaurant).

Engels

In de groepen 6, 7 en 8 geven we het vak Engels, aan de hand van de interactieve digitale methode Take it Easy. Kinderen leren op een speelse manier om ter gaan met de Engelse taal.

Beweging (gym)

De Voorwegschool vindt bewegen belangrijk. Beweging heeft een positieve invloed op de gezondheid en op de sociaal-emotionele en ruimtelijke ontwikkeling van kinderen. Al onze leerlingen krijgen per week 100 minuten gymonderwijs van de vakdocent in onze eigen gymzaal. Onze school doet ook mee aan tal van sportevenementen.

KiVa

KiVa is een schoolbreed programma waarmee we werken aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ze leren in het begin van het schooljaar bijvoorbeeld om gevoelens en emoties te herkennen bij zichzelf en bij anderen, en hoe ze daarmee om kunnen gaan. De kinderen leren dat ieder mens zijn eigen kwaliteiten heeft en uniek is. KiVa is tegelijkertijd ook een programma dat zich richt op de sociale veiligheid. Het voorkomen en tegengaan van pesten is een belangrijk onderdeel.

De Voorwegschool heeft sinds mei 2020 het KiVa-certificaat. Een school ontvangt het certificaat als ze minimaal twee jaar met KiVa heeft gewerkt en aantoonbaar aan de certificeringseisen voldoet. Die houden onder meer in dat alle betrokken leerkrachten de STARTtraining hebben gevolgd en dat in elk geval de groepen 3 t/m 6 de KiVa-thema’s jaarlijks behandelt.
Zie voor meer informatie: Waar gaan we voor? (Onze visie) en via de oudergids van KiVa: https://www.kivaschool.nl/userfiles/site1/files/Oudergids.pdf

Leerlingenraad

Vertrouwen is een van de waarden die we willen uitdragen en willen meegeven aan onze leerlingen. Dit uit zich onder andere in het serieus nemen van de mening van de kinderen. Iedereen mag zichzelf zijn, uitgaande van gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en respect. We zetten in op een actieve rol van de kinderen. We vragen ze bijvoorbeeld mee te denken over de inrichting van de (leer)omgeving. Op die manier maken wij de leerlingen medeverantwoordelijk.

In mei 2020 hebben we Leerlingenraad opgericht; die bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen 5 tot en met 8. Zij praten elke maand met onze KiVa-specialist, Marije Siegerist. Het overleg kan over allerlei schoolzaken gaan. De leerlingen dragen plannen en ideeën voor verbeteringen aan, die serieus worden bekeken en overwogen door de directie en het hele team.

We verwachten dat onze leerlingen een actieve, positieve bijdrage leveren aan een goed schoolklimaat; hiervoor oefenen we sociaal-communicatieve vaardigheden. Samenwerken en communiceren is daarbij van groot bela

In onze leerlingenraad ziiten:

Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 7-8:
Groep 8:

Klasse!box

In alle groepen werken we met de zeer effectieve methode Klasse!box. De kinderen zetten een eigen vergadering op, compleet met voorzitter, penningmeester en secretaris. Iedereen dient briefjes met vragen en voorstellen in, en daarna gaan de gezamenlijk praten en onderhandelen over onderwerpen die de klas aangaan. Deze klassenvergadering werkt als een proeftuin voor burgerschap.

Digitale school

Digitale technieken spelen inmiddels een centrale rol in het onderwijs op de Voorwegschool. Vanaf groep 3 beschikken de leerlingen over Chromebooks. Verder zijn de lokalen voorzien van touchscreens: deze bevorderen de interactieve manier van lesgeven, ze vergroten de betrokkenheid van de kinderen. Mede dankzij de digitale mogelijkheden zijn kinderen doelmatig aan het leren. De educatieve softwareprogramma’s zijn aantrekkelijk en sluiten aan bij de ‘conventionele’ methodes die we al gebruikten op school. Voor Engels en muziek gebruiken we digitale methodes. Bij de aanschaf van nieuwe methodes speelt de kwaliteit van het multimediale gebruik een belangrijke rol.

TOP

We hechten
eraan dat
de kinderen
respectvol
omgaan met
verschillen in
opvattingen
van mensen.