Passend onderwijs

Passend onderwijs

We doen er alles aan om ons onderwijs te laten aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. We dagen ze uit binnen hun mogelijkheden optimaal te presteren. Voor kinderen met een leer- en of ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsvoorsprong, maken we lesprogramma’s op maat. De leerkracht fungeert als spil en verbindende factor binnen de verschillende leerniveaus en ontwikkelingsmogelijkheden. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht.

Hoe volgen we een leerling?

Ieder kind maakt vanaf groep 1 tot en met groep 8 een enorme groei door. Er zijn veel factoren die daarbij een rol spelen. Het belangrijkste daarbij is dat een kind zich prettig voelt. We volgen nauwlettend hoe een kind functioneert op het gebied van de leervakken en ook op sociaal-emotioneel vlak.

We gaan hierbij zo gericht mogelijk te werk. De gegevens van de toetsen helpen daarbij: de toetsen die bij de methodes horen en de Cito-toetsen (de onafhankelijke toetsen). We vergelijken de resultaten van de leerlingen met de landelijke scores.

In groep 8 nemen we de Cito-toetsen maar één keer af. Als verplichte eindtoets heeft de Voorwegschool gekozen voor de IEP-toets. De IEP-eindtoets is samengesteld door Bureau ICE en staat voor ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs.

Daarnaast doen alle leerlingen van groep 8 de NIO-test (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Deze test gebruiken we als ondersteuning voor het middelbare-schooladvies.

Twee keer per schooljaar bespreken we de leerresultaten met het hele team. Vervolgens gaan we in de analyses dieper in op wat dat betekent voor ons onderwijs.

De rapportage van kinderen worden bewaard in het leerlingvolgsysteem. Hierin staan alle gegevens van groep 1 tot en met groep 8. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Alleen de medewerkers van de school hebben toegang tot deze gegevens.

Leerplannen

Soms is extra hulp nodig. De Voorwegschool biedt die. De leerkrachten werken met groepsgerichte overzichten waarbinnen plek is voor individuele leerplannen. We onderscheiden individuele leerplannen, dyslexie-leerplan en het OPP (ontwikkelperspectief). Het OPP is voor kinderen die bij een bepaald vakgebied op een lager niveau werken dan het groepsniveau.

Ouders worden altijd op de hoogte gesteld als hun kind extra hulp krijgt buiten de reguliere lesstof. Voor alle individueel handelingsplannen is altijd een handtekening van de ouders nodig. De extra hulp wordt in principe door de leerkracht gegeven; soms wordt gekozen voor de leerkrachtondersteuner.

De leerkracht stelt, in samenwerking met de intern begeleider en/of de directeur, de leerplannen op. Samen met de intern begeleider bespreekt de leerkracht het leerplan met de ouders. Zo’n plan beslaat zes weken. Na deze periode evalueren we en kijken we of en hoe we verder gaan. Een OPP-plan loopt normaal gesproken door tot aan het einde van de basisschool.

Externe specialisten

Waar nodig schakelt de Voorwegschool externe specialisten in. Of we verwijzen ouders naar hen.

Een logopedist houdt jaarlijks een screening in de groepen 1 en 2. De kinderen kunnen naar aanleiding van deze screening in aanmerking komen voor een extra controle. Bij bijzonderheden wordt er overlegd met de ouders.

We werken ook samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Kennemerland. Deze doet regelmatig onderzoek op school. Een team van een JGZ-arts, een JGZ-verpleegkundige en een JGZ-assistente is verbonden aan onze school.

Het is de taak van de jeugdgezondheidszorg de groei en de ontwikkeling van de kinderen te begeleiden. Kinderen worden op vaste momenten gevolgd, volgens het landelijke basistakenpakket van de JGZ gevolgd. Binnen de basisschoolperiode is er een preventief gezondheidsonderzoek voor de 5-jarigen en de leerlingen van groep 7. Ouders/verzorgers ontvangen hierover vooraf meer informatie.

Als daar reden toe is, kan de school de jeugdarts en jeugdverpleegkundige uitnodigen bij een overleg met ouders en school over hun kind. Ook kunnen we anoniem een kind bespreken; dat maakt het mogelijk kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.

De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.
In overleg met de ouders kan de school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of bij de jeugdverpleegkundige. Ouders kunnen ook altijd zelf een afspraak maken.

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg van de GGD, zie www.ggdkennemerland.nl/jeugd. Telefoon: 023-7891777.

Twee keer per
schooljaar
bespreken we
de leerresultaten
met het hele team.