ABC

Het ABC van de VWS

A C E F K L M N O P R S T V W Z

A


Adviesgesprekken

Zie Rapporten.

C


Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede

Het Centrum voor Jeugd en gezin werkt nauw samen met basisscholen. Elke school heeft zijn eigen CJG-coach. Ouders, leerkrachten en intern begeleiders kunnen bij deze coach terecht voor vragen over opvoeden en de ontwikkeling van kinderen. De CJG coach heeft nauw contact met allerlei organisaties en zoekt met ouders en de school naar passende antwoorden. Voor meer informatie: www.cjgheemstede.nl.

De CJG-coach van de Voorwegschool is Sanne Zaadnoordijk, te bereiken via 023-5485722, mail s.zaadnoordijk@heemstede.nl. Ze is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de even weken.

TOP

E


Excursies

Elk jaar organiseren we een aantal excursies. Deze sluiten in principe aan op het lesprogramma. Voorbeelden uit de afgelopen jaren: de openbare bibliotheek, de kinderboerderij in het Groenendaalse bos, het Archeologisch Museum, het Frans Hals Museum, het Teylers Museum, het Cruquiusmuseum. Net als bij andere activiteiten en de schoolreisjes is er een actieve rol weggelegd voor de ouders en de ouderraad.

TOP

F


Feestdagen

We vieren Kerst en Pasen uitgebreid met een maaltijd, een markt en/of een ontbijt. Daarnaast besteden we aandacht aan belangrijke dagen en

vieringen uit niet-christelijke religies en andere culturen, zoals het Suikerfeest en Holifeest. Ook de Sint komt elk jaar langs.

TOP

K


Kinderopvang

Zie voorschoolse opvang (VSO), tussenschoolse opvang (TSO) en naschoolse opvang (NSO).

Klachtenprocedure

Heeft u als ouders/verzorgers twijfels over een bepaalde aanpak, bent u het ergens mee oneens of heeft u zelfs een klacht? Dan willen we dat heel graag oplossen. Als u er met de leraar van de school niet uitkomt, kunt u aankloppen bij de directeur. Als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur, kunt u een klacht indienen bij het bestuur.

Er is ook een interne vertrouwenspersoon bij wie u terecht kunt. Op de Voorwegschool is dat de interne begeleider. U kunt zich bij hem of haar melden. Afhankelijk van de aard van de klacht verleent de interne vertrouwenspersoon ondersteuning en verwijst hij/zij door, zo nodig naar de externe vertrouwenspersoon. Het is niet de bedoeling dat de interne contactpersoon zelf bemiddelend optreedt.

De externe vertrouwenspersoon is iemand die onafhankelijk onderzoekt bemiddelt en/of adviseert. Stopoz huurt hem of haar hiervoor in. Het gaat dan meestal om de zwaardere klachten. Ook kan het bestuur de externe vertrouwenspersoon om een oordeel of advies vragen, om te voorkomen dat het vertrouwen tussen het bestuur en de betreffende partijen wordt geschaad.

Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure. Eventueel vindt in een later stadium een evaluatiegesprek met de klager plaats. Jaarlijks brengt de vertrouwenspersoon schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden bij het schoolbestuur.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon
Afdeling Jeugdgezondheidszorg Frontoffice JG
T  023 789 1777 (bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur).
frontofficejgc@vrk.nl

Als de klacht gaat over seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie, kunnen betrokkenen ook een beroep doen op de Landelijke Klachtencommissie. Deze is gevestigd in Gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2-2, 3524 SJ Utrecht. Postadres: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon: 030-2809590, info@onderwijsgeschillen.nl. Zie ook www.onderwijsgeschillen.nl.

Klassenouder

De klassenouders zijn ouders die activiteiten voor ‘hun’ klas organiseren. Ze staan in nauw contact met de ouderraad (of zijn daar zelfs ook lid van) en de leerkracht.

TOP

L


Logopedist

Logopediepraktijk Zuid-Kennemerland (Machteld van Bakel )
Duin en Vaart 2a, Heemstede
W www.logopediepraktijkzk.nl
T 023-5444754

OnderwijsAdvies (Fiona van Kessel)
M f.vankessel@onderwijsadvies.nl
T 023-5679860 of 06-53646565.

Luizen

De school heeft een luizenprotocol. Er is een luizencoördinator die het luizenbeleid bijhoudt en aanpast. Hij of zij stuurt de luizenouders aan en ziet erop toe dat er structureel wordt gekamd. Ouders en kinderen kunnen voor vragen terecht bij de luizenouders.

Lustrum

Elke vijf jaar vieren we een nieuw lustrum. Informatie daarover publiceren we op de website.

TOP

M


Mobiele telefoons

Kinderen mogen mobiele telefoons meenemen naar school, maar ze mogen deze niet gebruiken onder schooltijd. Bij binnenkomst moeten ze op stil worden gezet. Dit geldt ook voor de pauze en het overblijven. Het kan voorkomen dat de leerlingen in een bepaalde les de telefoons nodig hebben; dan maken we een uitzondering op de algemene regel. In bijzondere gevallen kan een kind toestemming krijgen het mobieltje te gebruiken. Dit kan alleen na overleg met de betrokken leerkracht. Bij verlies van een toestel kan de school niet aansprakelijk worden gesteld.

TOP

N


Naschoolse opvang (NSO)

Op ons schoolterrein zit kinderopvangorganisatie Les Petits. De kinderen worden opgevangen op deze locatie of op het sportterrein van HBC. Ouders kunnen hun kind aanmelden met een mail naar planning@lespetits.nl. Er zijn uiteraard ook andere aanbieders van (buitenschoolse) kinderopvang, zoals BSO Club Bambino (023-5283390), kinderopvang Sportfever (023-2100300) en BSO de Molenwerf (023-5483833 keuzenummer 5).

NIO

Leerlingen in groep 8 doen de NIO-test (de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Deze test gebruiken we als ondersteuning voor het middelbare-schooladvies.

TOP

O


Onderwijsinspectie

Te bereiken via www.onderwijsinspectie.nl of met een mail aan info@owinsp.nl.

Ongevallenverzekering

De kinderen zijn via de school verzekerd tegen ongevallen onder schooltijd en onderweg naar en van school. De verzekering is ook van kracht tijdens schoolreizen en andere schoolactiviteiten. Er is een dekking blijvende invaliditeit, tandheelkundige kosten en overlijden. Assurantiekantoor Mascini & Partners in Heemstede (Valkenburglaan 30, T 023-5290344) regelt de schoolongevallenverzekering voor onze school.

Ouderbijdrage

We vragen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag is momenteel vastgesteld op 50 euro per schooljaar. Het staat ouders vrij om meer over te maken. Het geld gebruiken we voor festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook voor schoolthema’s en andere schoolactiviteiten.

Ouders dienen de bijdrage over te maken op rekening NL22 ABNA 0567 4909 04 ten name van de Stichting Schoolfonds Voorwegschool. Wie liever gespreid wil betalen, kan dat aangeven bij de directie of bij de penningmeester van het schoolfonds. Als een kind maar een deel van het schooljaar op school zit, kunnen we het bedrag naar verhouding verlagen.

Volgens de wet is de penningmeester van de stichting verantwoordelijk voor het innen van de bijdrage. Klik hier voor meer informatie over de Stichting Schoolfonds Voorwegschool.

Ouderraad

Zie Oudercommissie

Overblijven

Zie Tussenschoolse opvang (TSO).

TOP

P


Passend onderwijs

We doen er alles aan om ons onderwijs te laten aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. We dagen ze uit binnen hun mogelijkheden optimaal te presteren. Voor kinderen met een leer- en of ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsvoorsprong, maken we lesprogramma’s op maat. De leerkracht fungeert als spil en verbindende factor binnen de verschillende leerniveaus en ontwikkelingsmogelijkheden. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht. Voor meer informatie over passend onderwijs, zie de site van Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, www.passendonderwijs-zk.nl.

Privacy

Op de Voorwegschool gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze overkoepelende stichting Stopoz. Het beleid en alle andere afspraken gelden voor alle scholen die bij de stichting horen. Het privacyreglement is vastgesteld met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Stopoz zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stopoz heeft op het gebied van informatiebeveiliging en privacy een aantal beleidsdocumenten vastgesteld en afspraken beschreven in reglementen en procedures. De relevante documenten en regelingen zijn terug te vinden op www.stopoz.nl.

We maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen. In het privacyreglement is precies te lezen wat voor de Stopoz-scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen we van ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms registreren we bijzondere persoonsgegevens als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (zoals dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Ook de vorderingen van de leerlingen leggen we vast in dat systeem. Deze programma’s zijn beveiligd; toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken we gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set van persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld om een leerling te kunnen identificeren bij het inloggen. We hebben met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen; dit is vastgelegd in verwerkingsovereenkomsten. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daarvoor toestemming geven. We voorkomen zo misbruik van die informatie door leverancier of anderen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie worden gecorrigeerd. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, kunnen ouders vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen we altijd vooraf toestemming van de ouders. Ouders mogen altijd besluiten geen toestemming te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Ook als we toestemming hebben om een foto te gebruiken, gaan we daar zeer zorgvuldig mee om. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunnen ouders/verzorgers terecht bij de leerkracht of de schooldirecteur.

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, vragen we daar vooraf toestemming voor aan de ouders, tenzij de gegevensuitwisseling verplicht is op grond van de wet.

TOP

R


Rapporten

De rapportage over de resultaten die de kinderen behalen verschilt per groep. Leerlingen van groep 2 krijgen aan het eind van het jaar een rapport, leerlingen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport. Op basis van de rapporten houden we een ouderrapportgesprek van tien minuten. Ouders kunnen hier digitaal op intekenen. In groep 7 voeren we een eerste richtinggevend adviesgesprek op basis van de Cito-resultaten. In een enkel geval nodigt de leerkracht, na overleg met de ouders, een kind uit voor het gesprek. Leerlingen uit groep 8 kunnen bij hun eindadviesgesprek aanwezig zijn.

TOP

S


Schoolarts

A. Roohé
Lieven de Keylaan 7
Heemstede
T 023-5298066.

Schoolfonds

Volledige naam: Stichting Schoolfonds Voorwegschool. Deze stichting int en beheert de ouderbijdragen. Klik hier voor een uitgebreide omschrijving. Zie ook Ouderbijdrage.

Schoolreisjes

We zien schoolreisjes als deel van het onderwijsprogramma. Daarom gaan we ervan uit dat alle kinderen daaraan deelnemen. Elke groep gaat op schoolreisje. Voor groepen 1 tot en met 7 gaat het om een dagtrip, groep 8 gaat doorgaans drie dagen op kamp naar Texel. De bijdrage die we vragen is 35 euro. Het driedaagse kamp kost 150 euro per kind. De stichting int de bijdragen. Gespreide betaling is eventueel mogelijk. Als ouders problemen hebben met de betaling, kunnen ze dit laten weten aan de directie. We betrekken altijd ouders en de ouderraad bij de schoolreisjes. Zie ook Excursies.

Schooltijden

De schooltijden voor alle groepen zijn hetzelfde, alleen de lunchpauze kan verschillen.

De schooltijden voor het schooljaar 2023/2024:

Groepen 1-2, 3 en 4
Maandag, dinsdag, donderdag
8.30-11.45 uur
12.45-15.15 uur
Woensdag en vrijdag
8.30-12.30 uur

Groepen 4-5, 5, 6, 6-7, 7 en 8
Maandag, dinsdag en donderdag
8.30-12:15 uur
13.15-15.15 uur

Woensdag en vrijdag
8.30-12.30 uur

De leerlingen mogen ’s ochtends om 8.20 uur naar binnen, alwaar de leerkrachten de leerlingen zullen worden opvangen in hun lokaal. Behalve voor de groepen 1-2, die worden op een vast punt op het plein opgevangen door hun leerkracht.

Seksuele intimidatie

Zie Vertrouwenspersoon.

Sportdag

Eén keer per jaar organiseren we een grote sportdag voor groepen op de sportvelden aan de Sportparklaan. Verder doet de school mee aan verschillende regionale sporttoernooien zoals voetbal, volleybal, tafeltennis en schaken.

Stagiaires

Leerlingen kunnen in verschillende groepen studenten tegenkomen die stage lopen. Ze werken aan hun stageopdrachten of helpen leerkrachten in de klas. De stagiaires komen doorgaans van de Hogeschool Leiden of zijn Zij-instromers. De schoolopleider is op de Voorwegschool Thomas Golstein.

Stopoz

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De Voorwegschool werkt binnen deze koepel samen met zeven andere openbare scholen uit de omgeving (behalve in Heemstede ook in Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Zandvoort). Stopoz heeft haar kantoor op Voorweg 24a in Heemstede, naast onze school (telefoon 023-3031016).

TOP

T


Tussenschoolse opvang (TSO)

Kinderopvangorganisatie Les Petits organiseert de tussenschoolse opvang op de Voorwegschool. Les Petits heeft veel ervaring: ze biedt op verschillende scholen in de regio pedagogische ondersteuning aan de TSO. De organisatie regelt alles, van het rooster voor pedagogische medewerkers en vrijwilligers tot aan de inschrijving en betaling.

Er zijn twee overblijfperiodes van een uur. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) is dat van 11.45 tot 12.45 uur en voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van 12.15 tot 13.15 uur. De kinderen nemen van thuis een lunchpakket en drinken mee. Ze nuttigen dit in de eigen klas onder begeleiding van de leerkrachten.

De prijs voor de tussenschoolse opvang is 2,10 euro per keer. Aanmelden kan via planning@lespetits.nl.

TOP

V


Verlof

Verlof is een uitzondering. Nederland kent leerplicht. Ouders zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en vervolgens dienen ze er vanzelfsprekend voor te zorgen dat hun kind daadwerkelijk naar school gaat. Elk kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de vijfde verjaardag. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan (extra) verlof worden verleend.

Voor 4-jarigen geldt nog geen leerplicht. Ouders kunnen in overleg met de leerkracht afspreken op welke tijden het kind naar school komt. De ervaring wijst uit dat bijna alle kinderen hele dagen naar school komen.

Extra vakantieverlof kunnen we uitsluitend toekennen als de ouders/verzorgers vanwege hun specifieke beroep niet op vakantie kunnen tijdens de schoolvakanties. Zij moeten dit kunnen aantonen aan de hand van een werkgeversverklaring. Toekenning van een dergelijk verlof is slechts eenmaal per jaar mogelijk met een maximum van tien schooldagen. In de eerste twee weken van het schooljaar kennen we geen enkel extra verlof toe. Verzoeken om vakantieverlof moeten minimaal zes weken van tevoren zijn ingediend bij de directie.

Ouders kunnen bij de administratie formulieren voor verlofaanvragen krijgen alsook een folder over de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar controleert regelmatig op ongeoorloofd verzuim. Zelf geven wij ook actief ongeoorloofd verzuim door aan de leerplichtambtenaar.

Er kunnen gewichtige redenen zijn voor extra verlof (dit is vastgelegd in art. 14 van de Leerplichtwet). Te denken valt aan een huwelijk, een uitvaart, een verhuizing. De aanvraag hiervoor moet altijd schriftelijk worden gedaan. De directie mag maximaal tien dagen verlof verlenen, bij meer dagen beslist de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar voor de gemeente Heemstede is te bereiken via het algemene telefoonnummer 023-5113660 of met een mail naar leerleerplein@haarlem.nl

Het formulier om bijzonder verlof aan te vragen kunt u hier downloaden.

Vertrouwenspersoon

De Voorwegschool heeft een vertrouwenspersoon, zoals voorgeschreven in de Arbowet. Hij of zij behandelt klachten met betrekking tot seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen bij deze persoon terecht voor klachten en vragen. De vertrouwenspersoon is verbonden aan de klachtencommissie en heeft een onafhankelijke positie. De vertrouwenspersoon voor onze leerlingen is Marije Siegerist, voor de volwassenen onze intern begeleider.

Verder heeft de GGD Kennemerland een externe vertrouwenspersoon seksuele intimidatie voor het primair onderwijs. De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt aan scholen in Midden- en Zuid -Kennemerland ondersteuning als er op school sprake is van seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit betreft niet alleen ervaringen van leerlingen maar ook ervaringen van leerkrachten en andere medewerkers van de school. Vertrouwenspersonen van GGD Kennemerland kunnen scholen ondersteunen en adviseren bij het maken van beleid bij ongewenste omgangsvormen.

Meer informatie: GGD Kennemerland, afdeling Jeugdgezondheidszorg: 023-7891777. Contactpersoon: mw. S. Luyt, jeugdarts en externe vertrouwenspersoon.
Bij afwezigheid: mw. A.L. van Wingerde, jeugdarts en extern vertrouwenspersoon, mw. L. Groen en mw. D.A. Bakker.

Voorschoolse opvang (VSO)

Ouders die gebruik willen maken van voorschoolse opvang kunnen contact opnemen met VSO De Molenwerf. Deze kinderopvangorganisatie is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Telefoon: 023-5483833 keuzenummer 5.

Voorwegschool Oudercommissie (VOC)

Dit is de officiële naam van de ouderraad van de school. De raad bestaat uit ouders die beschikken over organisatietalent en het leuk vinden iets extra’s te doen voor de school. Zie verder Oudercommissie.

Vossenjacht

Het is een traditie: elk jaar houden we een vossenjacht met al onze leerlingen.

TOP

W


Wennen

Als een kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Op de Voorwegschool beginnen de kinderen van vier jaar de eerst mogelijke maandag na hun vierde verjaardag. Kinderen die vier weken voor de zomervakantie jarig zijn, beginnen direct na de zomervakantie. De eerste week gaan de kinderen van 8.30 tot 12.30 naar school om te wennen. Vanaf de tweede week draaien ze volledig mee. Ongeveer zes weken voor de start nodigen we ouders en kind uit voor een kennismakingsgesprek met de toekomstige leerkracht.

TOP

Z


Ziekmelding

Als een kind ziek is, een arts moet bezoeken, of om andere redenen niet of te laat naar school komt, verwachten we voor schooltijd een mailbericht van de ouders – uiterlijk om 8.00 uur. Dit moet worden gestuurd naar absentie.voorwegschool@stopoz.nl. Het bericht wordt zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de betrokken leerkracht.

TOP