Medezeggenschap

Medezeggenschap

De Voorwegschool hecht aan een goed functionerende medezeggenschap. Er is een Medezeggenschapsraad (MR) voor de school zelf en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting Stopoz.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR), met een oudervertegenwoordiging en leerkrachtvertegenwoordiging, heeft algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht wil zeggen dat de school een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht.

Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het Schoolplan, de Schoolgids en de manier waarop ouders worden betrokken bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Onze MR vergadert eens per vier weken. De vergaderingen zijn openbaar. De handelingsvrijheid van de MR is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

De MR is bereikbaar via mailadres mr.voorwegschool@stopoz.nl

Jaarverslag schooljaar 2021-2022 (pdf)

Wie zitten er momenteel in de MR?

Ouders
– David Jacobs, Jolien van der Meij, Tristan de Jong en Arnoud Botman.

Leerkrachten
– Hubertine Kooistra, Thomas Golstein, Jesse Roemer en Bram Roding.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Via de GMR kunnen ouders en Stopoz-medewerkers meepraten over zaken die individuele scholen overstijgen. De GMR bestaat uit afvaardigingen (zowel ouders als personeel) van de tien Stopoz-scholen.

Dankzij het gemeenschappelijk overleg kan besluitvorming eenvoudiger en sneller plaatsvinden. Het bevordert ook het contact tussen de afzonderlijke MR’s: ze wisselen regelmatig met elkaar van gedachten over zaken die meerdere of alle scholen aangaan.

De GMR heeft instemmings- en adviesrecht. Ook kan raad voorstellen doen waarop het schoolbestuur dient te reageren.

Onze MR
vergadert eens
per vier weken.
De vergaderingen
zijn openbaar.