Schoolfonds

Schoolfonds

De Stichting Schoolfonds Voorwegschool int en beheert de ouderbijdragen.

Jaarlijks vraagt de stichting de ouders/verzorgers van de leerlingen om een vrijwillige ouderbijdrage aan het Schoolfonds. Met deze bijdrage worden activiteiten betaald die de tijd op school nog leuker maken: de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis en Pasen, sportdag, de schaatsdag, de Kinderboekenweek. Het geld gaat ook naar culturele uitjes, zoals een bezoek aan het museum of het bijwonen van een concert.

Het bestuur bestaat uit drie ouders. Deze leggen verantwoording af aan de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad. Een kascontrolecommissie, ook bestaande uit ouders, houdt toezicht op wat er met het geld gebeurt.

Jaarlijks stelt de stichting een nieuwe begroting en een jaarrekening op. In de begroting staat een voorstel voor de nieuwe ouderbijdrage. De Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om de hoogte van de bijdrage. Na goedkeuring ontvangen de ouders een verzoek tot betaling.

De huidige bestuursleden van de Stichting Schoolfonds Voorwegschool zijn:

Remi Veerman en Stijn Thijssen

Klik hier voor meer informatie over de ouderbijdrage.

De Stichting Schoolfonds Voorwegschool
int en beheert
de ouderbijdragen.